Üsküdarlı Aşki’nin İki Tasavvufi Mesnevisi

16. yüzyılda yaşamış olan Üsküdarlı Aşki, yeniçeri ocağından emekli bir şairdir.

Bu kitapta, daha evvel sadece Divan’ı bilinen şairin henüz tespit edilmiş iki tasavvufi mesnevisi konu edilecektir. İranlı meşhur mutasavvıf-şair Feridüddin Attar’ın Muhtarname adlı eserinin müntehab tercümesi ile büyük oranda Azizüddin Nesefî’nin görüşlerine dayanan Menazilü’s-Salikin isimli bu iki mesnevi birer incelemeyle birlikte bu kitapta yerlerini alacaklardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *