Cihana Zımane Kurdi

Kurd li cihane dijin u bi mirovahiye re tekildar in. Di heman deme de bi peşketinan re tekildar in. Bi peşketina cihane re kurd ji peş dikevin u giringiya xwendine, tekiliyan baş fem kirine. Ji bo dikaribe bersiva deme bide, dikaribe bi dora xwe re tekiliyan deyne, bazare bike, xwe bi zaniste bi ziman dixemiline. Bi ve mebeste girti namine, qaqilke jiyana teng u heremi dişikine. Guhertina. di mirov de, di mirovahiye de, di teknike de bandore li mirove kurd ji dike. Di ve guhertine de cihe xwe digire. Yek ji filozofen sedsala 20. Karl Pribrem ji bale dikişine ser peşketinan u bandora li ser guhertina meji, ziman u hereketen mirov. Ji ber ku jiyana mirov, di ciheki teng de namine, mejiye mirov ji bi cihe teng re tekildar namine. Tekili u tecrube bandore li meji dike. Meji çiqasi tekildari jiyane buyer u peşketinan bibe, hewqasi fereh dibe u nexşeya karanina meji rengin dibe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *