Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular

Maliye ve vergileme konularında teorik ve pratik bir başvuru kaynağı olmaya aday “Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular” adlı editörlü bir çalışma olan elinizdeki bu eserin, gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde ilgi çekeceğine, maliye ve vergileme ile ilgili seçilmiş olan ve güncelliğini koruyan konularda hem teorik bir bakış açısı ile bir altyapı oluşturmada hem de bu alanda günümüzde uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde akademik camia ve konu ile ilgilenenlere yarar sağlayacağına inanılmaktadır. Elinizdeki bu kitap, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler için içerdiği konular itibariyle bir başvuru kaynağı olabilmesi amacıyla her bir bölümü alanında yetkin akademisyenlerce ele alınmış ve şu başlıklardan oluşmaktadır: – Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi – Ekonomik ve Politik Açıdan Küreselleşme ve Mali Yerelleşme – İdareler Arası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler: Türkiye Örneği – Gelir İdarelerinin Modernizasyonunda Temel Bir Yaklaşım: Özerklik ve Yarı Özerk Gelir İdaresi Yapılanması – Gelir İdarelerine Özerklik Verilmesinin Fayda ve Riskleri – Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’deki Vergilendirme Yetkisinin Değerlendirilmesi – Sanal Karların Vergilendirilmesi – Krizler, Avrupa Birliğinde Kriz ve Finansal İşlem Vergisi – Spor Ekonomisi ve Türkiye’de Sporcuların Vergilendirilmesi – Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *